EN

Açık Rıza Metni

Kurumsal > Açık Rıza Metni

Açık Rıza Metni


Başvuru Sahibi, Op.Dr. M.Levent AYDAR (www.leventaydar.com) ile paylaşmış olduğu verilerin doğru olduğunu, herhangi bir değişiklik olması halinde bu verileri güncelleyeceğini, bu verilerin güncellenmemesi veya yanlış veri verilmesi neticesinde doğabilecek zararlardan şirketimizin sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

Başvuru Sahibi, şirketimiz ile paylaşmış olduğu kişisel verilerinin, franchise sözleşmesinin kurulması, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, franchise sözleşmesinin imzalanmaması halinde ileride imzalanabilecek franchise sözleşmelerine kaynak oluşturması ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla şirketimiz tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve aktarılmasına/paylaşılmasına açıkça muvafakat etmektedir. Başvuru Sahibi'nin kişisel verilerinin aktarılmasına ve paylaşılmasına izin verdiği üçüncü kişiler, bunlarla sınırlı olmaksızın aşağıdaki gibidir:

Şirketimizin sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu yurt içi ve/veya yurt dışı üçüncü kişiler, Şirketimizin bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, Şirketimiz adına veri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık şirketleri. Bu bilgiler, yalnızca Başvuru Sahibi ile kurulacak franchise sözleşmesine ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla, şirketimizin sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu, veri koruma ve güvenliği konusunda şirketimizle aynı hukuki ve teknik sorumluluklara sahip, ilgili mevzuat hükümlerine uygun üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç halinde ve gerekli olduğu ölçüde paylaşılacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca, Başvuru Sahibi Kişi, şirketimiz Yenişehir Mahallesi Dönmez Sokak Birlik İş Merkezi No:6 Kat: 3 Daire: 7 İzmit/Kocaeli adresine ıslak imzalı başvuru yaparak iletebileceklerdir;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

hakları olduğunun kendisine bildirildiğini kabul ve beyan eder.